1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia dla przewoźnika zajmującego się transportem zwierząt do 8 godzin/powyżej 8 godzin:
  1. Wersja pdf
  2. Wersja docx
 2. Wniosek o wpis do rejestru/przedłużenie rejestracji/wydanie zaświadczenia do 8 godzin/świadectwa zatwierdzenia środka transportu powyżej 8 godzin przeznaczonego do transportu żywych zwierząt:
  1. Wersja pdf
  2. Wersja docx
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów co do higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie:
  1. Wersja pdf
  2. Wersja docx
 4. Wniosek o wpis do rejestru podmiotu zajmującego się sprzedażą bezpośrednią jaj konsumpcyjnych:
  1. Karta usługi
  2. Wersja doc
 5. Wniosek o wydanie decyzji o statusie stada świń przy zmianie właściciela gospodarstwa:
  1. Wersja pdf
  2. Wersja docx
 6. Wniosek o wydanie decyzji o statusie stada trzody chlewnej dla nowo zarejestrowanego gospodarstwa lub po przerwie w hodowli
  1. Wersja pdf
  2. Wersja docx
 7. Wniosek o uzyskanie świadectwa zdrowia dla drobiu przeznaczonego do uboju
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 8. Wniosek o wpisanie do rejestru podmiotów gospodarczych działających na rynku pasz podlegających rejestracji
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 9. Wniosek o zatwierdzenie i wpisanie do rejestru podmiotów gospodarczych działających na rynku pasz
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 10. Wniosek o wydanie zaświadczenia (atestu) sanitarno-weterynaryjnego dotyczącego produkcji mleka surowego w gospodarstwie
  1. Wersja pdf
  2. Wersja docx
 11. Wniosek o otrzymanie umowy na wykonywanie czynności wyznaczonych
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 12. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 13. Wniosek o wydanie decyzji o statusie stada bydła przy przepisaniu gospodarstwa i stada
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 14. Wniosek o wydanie decyzji o statusie stada bydła dla nowo zarejestrowanego podmiotu prowadzącego hodowlę bydła
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 15. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia działalności nadzorowanej w postaci łowiska typu „wpuść i złów”
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 16. Wniosek o wpisanie gospodarstwa rolnego do rejestru podmiotów działających na rynku pasz podlegających rejestracji
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 17. Wniosek o zatwierdzenie i wpisanie gospodarstwa rolnego do rejestru podmiotów działających na rynku pasz
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 18. Wniosek o przepisanie gospodarstwa rolnego na podstawie Aktu Notarialnego
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 19. Wniosek o przepisanie gospodarstwa rolnego na mocy Postanowienia Sądu
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 20. Wniosek o wydanie orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego dla ogiera
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 21. Wniosek o wpis punktu kopulacyjnego ogierem do rejestru PLW
  1. Wersja pdf
  2. Wersja docx
 22. Zgłoszenie przywozu trzody chlewnej do gospodarstwa
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 23. Zgłoszenie przywozu bydła do gospodarstwa
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 24. Wniosek zakończenie działalności podmiotu działającego na rynku pasz
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 25. Wniosek o zatwierdzenie zakładu działającego w sektorze utylizacyjnym
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 26. Warunki uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 27. Wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu zamierzającego prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
  1. Wersja pdf
  2. Wersja doc
 28. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną
 29. Wniosek o pobranie krwi do badań w kierunku ASF przed sprzedażą na ubój trzody chlewnej lub przemieszczeniem trzody chlewnej do dalszego chowu przez urzędowego lekarza weterynarii
 30. Wniosek o wyrażenie zgody na przemieszczenie świń
 31. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach pasieki pszczół