1. Uzyskanie licencji dla przewoźnika zajmującego się transportem zwierząt
  2. Wniosek o uzyskanie licencji dla przewoźnika do 8 godzin/powyżej 8 godzin
  3. Rejestracja i zatwierdzenie środków transportu przeznaczonych do transportu żywych zwierząt
  4. Wniosek o wpis do rejestru/przedłużenie rejestracji/wydanie zaświadczenia do 8 godzin/świadectwa zatwierdzenia środka transportu powyżej 8 godzin
  5. Uzyskanie zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów
  6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów co do higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie
  7. Rejestracja podmiotu zajmującego się sprzedażą bezpośrednią jaj konsumpcyjnych
  8. Wniosek o wpis do rejestru podmiotu zajmującego się sprzedażą bezpośrednią jaj konsumpcyjnych
  9. Uzyskanie decyzji o statusie stada trzody chlewnej przy zmianie właściciela gospodarstwa
  10. Wniosek o wydanie decyzji o statusie stada świń przy zmianie właściciela gospodarstwa
  11. Uzyskanie decyzji o statusie stada trzody chlewnej dla nowo zarejestrowanego gospodarstwa lub po przerwie w hodowli
  12. Wniosek o wydanie decyzji o statusie stada trzody chlewnej dla nowo zarejestrowanego gospodarstwa lub po przerwie w hodowli
  13. Uzyskanie świadectwa zdrowia dla drobiu rzeźnego przeznaczonego do uboju
  14. Wniosek o uzyskanie świadectwa zdrowia dla drobiu przeznaczonego do uboju
  15. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności podmiotów gospodarczych działających na rynku pasz podlegających rejestracji
  16. Wniosek o wpisanie do rejestru podmiotów gospodarczych działających na rynku pasz podlegających rejestracji
  17. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności podmiotów gospodarczych działających na rynku pasz podlegających zatwierdzeniu
  18. Wniosek o zatwierdzenie i wpisanie do rejestru podmiotów gospodarczych działających na rynku pasz
  19. Uzyskanie zaświadczenia sanitarno-weterynaryjnego przy produkcji mleka surowego
  20. Wniosek o wydanie zaświadczenia (atestu) sanitarno-weterynaryjnego dotyczącego produkcji mleka surowego w gospodarstwie
  21. Otrzymanie umowy na wykonywanie czynności wyznaczonych
  22. Wniosek o otrzymanie umowy na wykonywanie czynności wyznaczonych
  23. Uzyskanie zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu
  24. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
  25. Uzyskanie decyzji o statusie stada bydła przy przepisaniu gospodarstwa i stada
  26. Wniosek o wydanie decyzji o statusie stada bydła przy przepisaniu gospodarstwa i stada
  27. Uzyskanie decyzji o statusie stada dla nowo zarejestrowanego podmiotu
  28. Wniosek o wydanie decyzji o statusie stada bydła dla nowo zarejestrowanego podmiotu prowadzącego hodowlę bydła
  29. Rejestracja łowiska wędkarskiego typu „wpuść i złów”
  30. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia działalności nadzorowanej w postaci łowiska typu „wpuść i złów”
  31. Wpisanie do rejestru gospodarstwa rolnego w zakresie produkcji pasz podlegających rejestracji
  32. Wniosek o wpisanie gospodarstwa rolnego do rejestru podmiotów działających na rynku pasz podlegających rejestracji
  33. Zatwierdzenie gospodarstwa rolnego działającego na rynku pasz
  34. Wniosek o zatwierdzenie i wpisanie gospodarstwa rolnego do rejestru podmiotów działających na rynku pasz
  35. Przepisanie gospodarstwa rolnego na podstawie Aktu Notarialnego
  36. Wniosek o przepisanie gospodarstwa rolnego na podstawie Aktu Notarialnego
  37. Przepisanie gospodarstwa na mocy Postanowienia Sądu
  38. Wniosek o przepisanie gospodarstwa rolnego na mocy Postanowienia Sądu
  39. Uzyskanie orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego dla ogiera
  40. Wniosek o wydanie orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego dla ogiera
  41. Rejestracja punktu kopulacyjnego ogierem
  42. Wniosek o wpis punktu kopulacyjnego ogierem do rejestru PLW
  43. Zgłoszenie przywozu trzody chlewnej na teren powiatu suwalskiego
  44. Zgłoszenie przywozu trzody chlewnej do gospodarstwa
  45. Zgłoszenie przywozu bydła z zagranicy
  46. Zgłoszenie przywozu bydła do gospodarstwa
  47. Zgłoszenie zakończenia działalności na rynku pasz
  48. Wniosek zakończenie działalności podmiotu działającego na rynku pasz
  49. Uzyskanie zatwierdzenia zakładu w sektorze utylizacyjnym
  50. Wniosek o zatwierdzenie zakładu działającego w sektorze utylizacyjnym
  51. Zgłoszenie uboju gospodarczego zwierząt
  52. Warunki uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny
  53. Zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu
  54. Wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu zamierzającego prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
  55. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną
  56. Wniosek o pobranie krwi do badań w kierunku ASF przed sprzedażą na ubój trzody chlewnej lub przemieszczeniem trzody chlewnej do dalszego chowu przez urzędowego lekarza weterynarii
  57. Wniosek o wyrażenie zgody na przemieszczenie świń
  58. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach pasieki pszczół