Data ukazania się ogłoszenia: 05.11.2020 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2018 poz. 1557 ze zmianami)

ogłasza nabór na prace zlecone:

LEKARZY WETERYNARII, TECHNIKÓW WETERYNARII 

niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok budżetowy 2021 w ramach wyznaczenia

Rodzaje czynności :

 1. Szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze;
 2. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu, sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami i konkursami zwierząt;
 3. Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 4. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 5. Badanie mięsa zwierząt łownych;
 6. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia;
 7. Sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
 8. Pobieranie prób do badań;
 9. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Laboratoriach Wytrawiania Mięsa;
 10. Przeprowadzanie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (przegląd ASF)
 11. Czynności pomocnicze: (technik weterynarii)
  1. przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych mających na celu poskramianie świń, wykonywanych w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 1421);
  2. przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa.

Miejsce wykonywania pracy:

teren powiatu suwalskiego (zgodnie z wyznaczeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach)

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe weterynaryjne
 2. wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze);
 3. posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 4. komunikatywność;
 5. obowiązkowość;
 6. umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows ;
 7. znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. aktualna książeczka zdrowia/zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 3. aktualne badania okulistyczne;
 4. prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy
 5. prawidłowo wypełniona informacja o gotowości do przyjęcia umowy na wykonywanie czynności wyznaczonych.

Oraz dodatkowo dla osób po raz pierwszy ubiegających się o wyznaczenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Suwałkach:

 1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. aktualna książeczka zdrowia/zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 3. aktualne badania okulistyczne;
 4. aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 7. CV i list motywacyjny;
 8. zaświadczenie o ukończonej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa.

Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do:

20.11.2020 r. do godz. 15:00

pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Suwałkach

Utrata 9A

16-400 Suwałki

Osoba kontaktowa: lek. wet. Remigiusz Franciszek Kulesza

tel. kontaktowy: +48 795 598 835

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2021. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

 1. Informacja o gotowości do przyjęcia umowy na wykonywanie czynności wyznaczonych dla lekarzy weterynarii (.doc)
 2. Informacja o gotowości do przyjęcia umowy na wykonywanie czynności wyznaczonych dla lekarzy weterynarii WZÓR (.pdf)
 3. Informacja o gotowości przyjęcia umowy na wykonywanie niektórych czynności pomocniczych (.doc)
 4. Informacja o gotowości przyjęcia umowy na wykonywanie niektórych czynności pomocniczych WZÓR (.pdf)
 5. Oświadczenie: zgoda na przetwarzanie danych osobowych (.doc)
 6. Oświadczenie Zleceniobiorcy (.doc)
 7. Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (.doc)